หน้าบทความที่มีลิงก์โยงเข้าหามากแต่ยังไม่ได้สร้าง

List of non-existing pages with the most links to them, excluding pages which only have redirects linking to them. For a list of non-existent pages that have redirects linking to them, see พิเศษ:เปลี่ยนทางเสีย.

ข้อมูลต่อไปนี้ถูกแคชและปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 10:35, 18 สิงหาคม 2560

ด้านล่างแสดงมากสุด 50 ผลลัพธ์ ในพิสัย #1 ถึง #50

ดู (ก่อนหน้า 50) (ถัดไป 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

 1. จักรวรรดิเรดซัน‏‎ (152 ลิงก์)
 2. จักรวรรดิเบยเทย‏‎ (109 ลิงก์)
 3. ไร้ภาพ:บอร์ด‏‎ (105 ลิงก์)
 4. ไร้สาระนุกรม:ระดับการเขียนบทความ‏‎ (101 ลิงก์)
 5. ประเทศ‏‎ (94 ลิงก์)
 6. ไร้ภาพ:รายการแสดงความคิดเห็น‏‎ (83 ลิงก์)
 7. ดินแดน‏‎ (78 ลิงก์)
 8. วิทยาลัยคู่ขนาน‏‎ (71 ลิงก์)
 9. สถาบันอุดมศึกษา‏‎ (71 ลิงก์)
 10. โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า‏‎ (70 ลิงก์)
 11. ไร้วิทยาลัย:วิทยาลัยในวังหญิง‏‎ (69 ลิงก์)
 12. ไร้วิทยาลัย:วิทยาลัยนวัตกรรมอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์‏‎ (69 ลิงก์)
 13. ไร้วิทยาลัย:มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์‏‎ (69 ลิงก์)
 14. ไร้วิทยาลัย:มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต‏‎ (69 ลิงก์)
 15. โรงเรียนช่างฝีมือทหาร‏‎ (69 ลิงก์)
 16. บัณฑิตวิทยาลัย‏‎ (69 ลิงก์)
 17. ไร้วิทยาลัย:สถาบันออกแบบนานาชาติชนาพัฒน์‏‎ (69 ลิงก์)
 18. ไร้วิทยาลัย:วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ‏‎ (69 ลิงก์)
 19. ไร้วิทยาลัย:มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา‏‎ (69 ลิงก์)
 20. ไร้วิทยาลัย:มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช‏‎ (69 ลิงก์)
 21. โรงเรียนเตรียมทหาร‏‎ (69 ลิงก์)
 22. ไร้วิทยาลัย:วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์‏‎ (69 ลิงก์)
 23. ไร้วิทยาลัย:มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น‏‎ (69 ลิงก์)
 24. ไร้วิทยาลัย:มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา‏‎ (69 ลิงก์)
 25. ไร้วิทยาลัย:มหาวิทยาลัยชินวัตร‏‎ (69 ลิงก์)
 26. สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ‏‎ (69 ลิงก์)
 27. ไร้วิทยาลัย:วิทยาลัยในวังชาย‏‎ (69 ลิงก์)
 28. ไร้วิทยาลัย:วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต‏‎ (69 ลิงก์)
 29. ไร้วิทยาลัย:มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี‏‎ (69 ลิงก์)
 30. ไร้วิทยาลัย:มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย‏‎ (69 ลิงก์)
 31. โรงเรียนจ่าอากาศ‏‎ (69 ลิงก์)
 32. ไร้วิทยาลัย:สถาบันพระปกเกล้า‏‎ (69 ลิงก์)
 33. ไร้วิทยาลัย:วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก‏‎ (69 ลิงก์)
 34. ไร้วิทยาลัย:มหาวิทยาลัยเกริก‏‎ (69 ลิงก์)
 35. ไร้วิทยาลัย:มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม‏‎ (69 ลิงก์)
 36. โรงเรียนรักษาดินแดน‏‎ (69 ลิงก์)
 37. วิทยาลัย‏‎ (69 ลิงก์)
 38. ไร้วิทยาลัย:สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย‏‎ (69 ลิงก์)
 39. ไร้วิทยาลัย:วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย‏‎ (69 ลิงก์)
 40. ไร้วิทยาลัย:มหาวิทยาลัยเวบสเตอร์‏‎ (69 ลิงก์)
 41. ไร้วิทยาลัย:มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร‏‎ (69 ลิงก์)
 42. ไร้วิทยาลัย:บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม‏‎ (69 ลิงก์)
 43. ไร้วิทยาลัย:วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า‏‎ (69 ลิงก์)
 44. ไร้วิทยาลัย:วิทยาลัยช่างศิลป์‏‎ (69 ลิงก์)
 45. ไร้วิทยาลัย:มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์‏‎ (69 ลิงก์)
 46. ไร้วิทยาลัย:มหาวิทยาลัยภาคกลาง‏‎ (69 ลิงก์)
 47. โรงเรียนจ่าทหารเรือ‏‎ (69 ลิงก์)
 48. ไร้วิทยาลัย:สถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย‏‎ (69 ลิงก์)
 49. ไร้วิทยาลัย:วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย‏‎ (69 ลิงก์)
 50. ไร้วิทยาลัย:มหาวิทยาลัยหาดใหญ่‏‎ (69 ลิงก์)

ดู (ก่อนหน้า 50) (ถัดไป 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).