ตลกฝรั่ง (ที่คนไทยขำไม่ออก)

จากไร้สาระนุกรมเสรี - อนึ่งบทความนี้ถูกแก้ไขได้โดยผู้ใช้ทั่วไป หากแป้กหรือเสื่อมประการใดทางเราไม่ขอรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
Email 2.png โปรดทราบ บทความนี้นำมาจากฟอร์เวิร์ดเมล


Unbalancedscales.jpg บทความนี้ไม่ได้รับการยอมรับเกี่ยวกับความเป็นกลาง โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน
แต่ไม่จำเป็นต้องแก้ไข เพราะมันคือ ไร้สาระนุกรม

บทความนี้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อดิสเครดิตใครบางคน ถ้าท่านเชื่อขึ้นมา เราจะไม่ขอรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น !!

เนื้อเรื่อง[แก้ไข]

ตลกฝรั่ง..ที่คนไทยขำไม่ออก
เรื่องนี้มาจากหนังสือของชาวต่างชาติ ลองอ่านดูนะ

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว เมื่อครั้งที่พระเจ้าสร้างโลก พระองค์มีถุงหนังใบใหญ่เอาไว้ใส่ ของวิเศษต่างๆพระองค์เริ่มต้นด้วยการ สร้างมหาสมุทร ทั้ง7 โดยการวางของวิเศษของพระเจ้า พระองค์จะต้องวางทั้งของดีและของไม่ดี คู่กันไป เพื่อไม่ให้ประเทศหนึ่งประเทศใด สมบูรณ์ไปกว่าประเทศอื่นๆ
ทรงเอาเทือกเขาร็อกกี้ น้ำตกไนแองการ่า วางไว้ให้อเมริกา แล้วก็เอาทะเลทรายอริโซน่า กับพายุทอนาโดวางไว้ด้วย เอาป่าอเมซอน วางไว้ให้บราซิล ทรงเอาไข้ป่า วางไว้ให้ด้วย เอาขั้วแม่เหล็กโลก วางไว้ให้แคนาดา แต่ก็ทรงเอาความหนาวเย็นวางไว้ให้ เอาเทือกเขาหิมาลัย ให้ธิเบตกับเนปาล เพื่อเป็นปราการกั้นข้าศึก แต่ก็เอาความเบาบางของอากาศ และความแห้งแล้งไว้ให้ ทุกประเทศจะได้ของคู่กันแบบนี้ ทั้งหมด จึงไม่มีประเทศใดน้อยหน้ากว่ากัน
คราวนี้ พระองค์ทรงลืมประเทศรูปขวานเล็กๆ ทางแหลมอินโดจีน ทรงสะพายถุงวิเศษ แล้วก้าวข้ามเขาหิมาลัยไป แต่ด้วยความที่เขาสูงมาก
เกี่ยวถุงของพระเจ้าขาด ข้าวของที่ดีๆที่เตรียมเอาไว้ให้ประเทศอื่นๆ เช่น ชายหาดสวยๆ ผืนดินอุดมสมบูรณ์ ศิลปะวัฒนธรรมดีๆ อาหาร อร่อยที่สุดในโลก ดอกไม้ ผลไม้ ชายทะเล ก็เทไปกองรวมกันที่ประเทศไทยหมด
ว้า แย่แล้ว พระเจ้า ทรงคิด ประเทศนี้ ท่าทางต้องเจริญกว่าประเทศอื่นๆทั้งหมดแน่นอน พระเจ้า ทรงมองหาภัยธรรมชาติที่จะมาถ่วงดุล แต่สายเสียแล้ว พระองค์ทรงเอาภูเขาไฟ กับแผ่นดินไหว ให้ญี่ปุ่นไปแล้ว
ถ้าปล่อยให้เป็นแบบนี้ ประเทศอื่นๆ จะมาฟ้องร้องพระองค์ได้ว่าพระองค์ไม่ยุติธรรม จะมีภัยธรรมชาติอันใดหนอที่ จะทำให้ประเทศไทยไม่เจริญกว่า ประเทศอื่นๆได้ เมื่อทรงคิดได้ เพื่อเป็นการป้องกันประเทศอันสมบูรณ์ที่สุดในโลกนี้ ไม่ให้ล้ำไปกว่าที่อื่นๆ พระองค์ก็เลยสร้าง คนไทยขึ้นมา

ถ้ า มี ค น ไ ท ย อ ยู่ ล่ ะ ก็ ต่ อ ใ ห้ ส ม บู ร ณ์ แ ค่ ไ ห น
ไ ท ย ก็ ไ ม่ มี วั น เ จ ริ ญ


เรื่องจริงของบทความนี้[แก้ไข]

บทความนี้จริงๆแล้ว ไม่ได้ถูกเขียนโดยมีคำว่า"ไทย"เลยสักประโยค ต้นฉบับจริงๆถูกเขียนด้วยชื่อของชาติอื่น
แต่ไม่ทราบที่มาที่ไปว่าทำไมจู่ๆ ชื่อของชาตินั้นถึงหายไป แล้วกลายเป็นชาติ"ไทย"ที่ปรากฏในบทความนี้ไปได้
ดั ง นั้ น ค น ที่ เ ขี ย น บ ท ค ว า ม นี้ จึ ง ไ ม่ ใช่ ใ ค ร อื่ น
ค น ไ ท ย เ ร า ด้ ว ย กั น นั่ น เ อ ง

เพิ่มเติม[แก้ไข]

แท้จริงแล้วพระเจ้าแอบใส่นักการเมืองเลวๆมาให้ด้วยนั่นเอง